Login
Somtoday
Slide background

Verzuimbeleid

Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Een goede relatie tussen school, leerlingen en ouders vormt de basis van een effectief verzuimbeleid. Alle partijen hebben hierbij hun eigen rol.

 

Ouders zorgen ervoor dat hun kind naar school gaat en zij informeren de school als hun kind afwezig is. De school hanteert duidelijke regels bij het voorkomen en aanpakken van verzuim, zodat ouders en leerlingen, maar ook medewerkers van onze school weten waar zij aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht. Om een goed en effectief verzuimbeleid te kunnen voeren wordt hierna beschreven hoe de verzuimaanpak op onze school is georganiseerd en wat ouders van school mogen verwachten.


De leerplichtambtenaar heeft tot taak zoveel mogelijk preventief te werken. Goede samenwerking tussen de school, leerplichtambtenaar en zorgpartners voorkomt escalatie van problemen met en van leerlingen. Daarom is er structureel en geregeld contact tussen onze school, leerplichtambtenaar en zorgpartners.


Het Sophianum heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn vanwege lichamelijke of psychische klachten. Wij streven er als school naar om voor deze groep leerlingen de onderwijskansen te optimaliseren zodat zij hun talenten kunnen benutten. Daarom hebben wij het ziekteverzuimbeleid volgens "M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling)” in het schoolreglement opgenomen.
 

Bij het verzuimbeleid volgens "M@ZL" werken drie partijen nauw samen:

* Sophianum
* Een jeugdarts van de GGD Zuid Limburg;
* De leerplichtambtenaar (VSV) van de gemeente.

De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden lid van het Ondersteuningsteam Groot van onze school.

De werkwijze
In het geval van ziekte doen ouders een beroep op vrijstelling van het volgen van het lesprogramma voor hun zoon / dochter. Bij langdurig of frequent ziekteverzuim laat de school zich adviseren door de jeugdarts van de GGD Zuid Limburg. Dit gebeurt omdat de school zorg voor de leerling hoog in het vaandel heeft staan. We vinden het belangrijk dat de leerling weer zo snel en zo goed mogelijk aan het lesprogramma kan deelnemen.

Criteria voor uitnodiging verzuimgesprek op school:
* Zorgen vanuit school over het ziekteverzuim van de leerling.
* De leerling is 7 dagen aaneensluitend ziek.
* De leerling is 4 keer ziekgemeld in 12 schoolweken.
 

De ouders en de leerling, waarvan het ziekteverzuim aan een van deze criteria voldoet, worden uitgenodigd voor een gesprek op school met de mentor/de ondersteuningsspecialist of er vindt telefonisch overleg plaats. Naar aanleiding van dit gesprek kan een uitnodiging volgen voor een consult bij de jeugdarts van de GGD.

Wat doet de jeugdarts?
De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim, onderzoekt de leerling zo nodig en zoekt samen met ouders en leerling naar gewenste zorg. De jeugdarts adviseert over deelname aan het lesprogramma. Tevens biedt de jeugdarts handvatten aan ouders, leerling en school voor het optimaliseren van deze deelname.

Het gesprek is vertrouwelijk. In verband met het medische beroepsgeheim koppelt de jeugdarts inhoudelijke informatie alleen met toestemming van de ouder(s) en/of de leerling terug aan de school.

Wat is de rol van de leerplichtambtenaar?
De rol van de leerplichtambtenaar is het toezicht houden op ongeoorloofd schoolverzuim. Dit vanuit zijn verantwoordelijkheid de leerplichtwet te handhaven. U kunt als ouders of leerling ook zelf een gesprek met de school of de jeugdarts aanvragen wanneer u vragen of zorgen heeft rondom het ziekteverzuim.

Voor een gesprek op school kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator, mevrouw Schols (043-4505310). Voor een consult bij de jeugdarts kunt u contact opnemen met de GGD Zuid Limburg.

 

Hot news

Wat je weten moet over het cabaret

De voorbereidingen voor "Parels & Diamanten" zijn in volle gang. De eerste repetites zijn inmiddels gestart, na de spetterende aftrap op 9 september jl. in het Theater aan 't Vrijthof in Maastricht...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

Wat je weten moet over het cabaret

De voorbereidingen voor "Parels & Diamanten" zijn in volle gang. De eerste repetites zijn inmiddels gestart, na de spetterende aftrap op 9 september jl. in het Theater aan 't Vrijthof in Maastricht. De voorstellingen ...
Lees meer
Hot news

Wat je weten moet over het cabaret

De voorbereidingen voor "Parels & Diamanten" zijn in volle gang. De eerste repetites zijn inmiddels gestart, na de spetterende aftrap op 9 september jl. in het T...
Lees meer
Foto
Kalender

September 2023

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

Wat je weten moet over het cabaret

De voorbereidingen voor "Parels & Diamanten" zijn in volle gang. De eerste repetites zijn inmiddels gestart, na de spetterende aftrap op 9 september jl. in het T...
Lees meer
Foto
INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage