Login
Somtoday
Slide background

Veiligheid

Voor de Stichting LVO is veiligheid een belangrijke zaak.
 

Een veilige leeromgeving is immers noodzakelijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van de leerlingen. Een veilige werkomgeving is ook nodig voor docenten en de andere werknemers om hun werk naar behoren en met plezier te kunnen verrichten.
 

Ook het Sophianum vindt een veilige leef-, leer- en werkomgeving voor zowel leerlingen als medewerkers een zeer belangrijk aandachtspunt. Hiervoor worden de volgende activiteiten ondernomen:

Het Sophianum heeft een aantal jaren geleden een convenant afgesloten met de politie, bureau Halt, de gemeente, en de GGD. In dit convenant, "De Veilige School", staat beschreven hoe deze partijen samenwerken op het gebied van veiligheid. Zo kent elke locatie een eigen jeugdagent, en is de GGD vertegenwoordigd in het zorgteam.

Periodiek worden door de arbeidsinspectie en de brandweer controles uitgevoerd. De aandachtpunten die hieruit voortkomen worden gerealiseerd.

Tweejaarlijks wordt de veiligheidsmonitor van LVO uitgevoerd. Deze monitor bevraagt leerlingen en medewerkers van het Sophianum over een breed scala van aspecten op het gebeid van veiligheid. De veiligheidscoördinator is de directeur. De bevindingen uit de monitor worden vertaald in een concreet actieplan.

Incidenten en ongevallen worden geregistreerd. Een registratieformulier bij een incident kunt u hier downloaden.
 

De Arbowet verplicht de werkgever om de werknemers doeltreffend in te lichten over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s en de te nemen maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te beperken en de wijze waarop deskundige bijstand is geregeld. Onder werknemers worden in beginsel geen leerlingen verstaan, tenzij de leerlingen verrichtingen doen die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk.
 

Maar soms gaat het mis en gebeurt er een ongeluk in de gang of het lokaal, of vindt er een incident plaats op het schoolplein. Stichting LVO heeft een regeling opgesteld ten aanzien van het melden en registreren van incidenten, (bijna) arbeidsongevallen en beroepsziekten. De regeling is er op gericht alle ongevallen op de school op eenduidige wijze te registreren en zo inzicht te krijgen in de risico’s voor werknemers van Stichting LVO en – voor zover van toepassing - de leerlingen op de scholen.
 

De regeling Melding en Registratie Incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) van Stichting LVO is te raadplegen op www.stichtinglvo.nl > Regelingen > Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten).

 

pin
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
foto fotokader
Kalender

September 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

MAVO-dag in het teken van sponsorloop

De MAVO-kolom organiseerde op vrijdag 18 september jl. de eerste MAVO-dag van dit schooljaar. Tijdens een MAVO-dag worden er "kolomverbindende" activiteiten georganiseerd - door de docenten voor de leerlin...

Lees meer

Foto
News
pijl
Foto
Hot news

MAVO-dag in het teken van sponsorloop

De MAVO-kolom organiseerde op vrijdag 18 september jl. de eerste MAVO-dag van dit schooljaar. Tijdens een MAVO-dag worden er "kolomverbindende" activiteiten georganiseerd - door de docenten voor de leerlingen. De afgelopen...
Lees meer
Kalender

September 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

MAVO-dag in het teken van sponsorloop

De MAVO-kolom organiseerde op vrijdag 18 september jl. de eerste MAVO-dag van dit schooljaar. Tijdens een MAVO-dag worden er "kolomverbindende" activiteiten georgani...
Lees meer
Foto
Kalender

September 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

Hot news

MAVO-dag in het teken van sponsorloop

De MAVO-kolom organiseerde op vrijdag 18 september jl. de eerste MAVO-dag van dit schooljaar. Tijdens een MAVO-dag worden er "kolomverbindende" activiteiten georgani...
Lees meer
Foto
Kalender

September 2020

Klik op de datum van je keuze om de activiteiten te bekijken.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

INSCHRIJVEN

Ben je overtuigd? Het kan ook niet anders. Klik hier en vul het formulier in. We nemen snel contact op.

LVO LVO Heuvelland Elos AOSL Technasium Erasmus Maatschappelijk stage